نیروگاه CHP نیروگاه CHP خلاصه ی اصطلاح (Combined heat and power) است. در این نیروگاه ها فقط انرژی برق (به طور سنتی) تولید نمی شود بلکه انرژی های دیگر نیز به بهره برداری می رسند. در تکنولوزژی CHP به صورت همزمان هم انرژی الکتریکی و ...

نیروگاه CHP نیروگاه CHP خلاصه ی اصطلاح (Combined heat and power) است. در این نیروگاه ها فقط انرژی برق (به طور سنتی) تولید نمی ...