سینوسی یا شبه سینوسی؟ چه اینورتر بخریم؟ در سیستم های خورشیدی برق تولیدی توسط پنل های خورشیدی دارای مشخصه جریان مستقیم (DC) است در حالی که جریان ورودی استفاده در وسایل الکترونیکی و الکتریکی متناوب به صورت سینوسی است. به همین دلیل برای استفاده از ...

سینوسی یا شبه سینوسی؟ چه اینورتر بخریم؟ در سیستم های خورشیدی برق تولیدی توسط پنل های خورشیدی دارای مشخصه جریان مستقیم (DC) است در ...