انرژی بادی در چند سال گذشته، میانگین رشد سالانه انرژی بادی در دنیا حدود ۳۰ درصد گزارش شده است كه بیشترین نرخ رشد را درمیان سایر منابع انرژی در دنیا برخوردار است. كل ظرفیت برق بادی در جهان در سال ۲۰۰۱ به ۲۴۰۰۰ مگا وات ...

انرژی بادی در چند سال گذشته، میانگین رشد سالانه انرژی بادی در دنیا حدود ۳۰ درصد گزارش شده است كه بیشترین نرخ رشد را ...